Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Examining regional seawater intrusion through numerical simulations amid environmental changes and analyzing influencing factors
LI Daiyuan, SHI Rui, WU Yongxiang, WANG Gaoxu, ZHANG Xuan, WAN Yongjing
DOI: 10.12170/20231104003
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of sub-membrane drainage and pressure reduction in full-reservoir geomembrane systems in plain river network areas
LU Bin, TAN Haijin, ZHANG Baosen, HE Miaomiao, ZHANG Yu, XIE Xinghua
DOI: 10.12170/20230823005
Abstract FullText HTML PDF
Designing factorial experiments to investigate the impact of land subsidence on flood inundation in coastal areas during storm surges
HUANG Guangwei, GUO Chengchao, CAI Huayang, TIAN Yu, ZHAO Tongtiegang
DOI: 10.12170/20230418003
Abstract FullText HTML PDF
Research on key dimensions of seaworthy ro-ro passenger ship types for large-scale ships in Bohai Bay
GAO Song, LI Xiang, LIU Wendi
DOI: 10.12170/20230508001
Abstract FullText HTML PDF
Experimental investigation of the optimal image acquisition conditions for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) used in dam safety inspections
WEI Haidong, XU Shimei, HUANG Yaoying, FANG Weihua, HUANG Yixuan
DOI: 10.12170/20230412001
Abstract FullText HTML PDF
A study on the rock block tracking algorithm that utilizes the M-DBT framework
GAO Qie, LI Denghua, DING Yong
DOI: 10.12170/20230606004
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation of coupled water-heat-stress processes related to frost damage of earth rock dam protective structures
LI Zhuo, JIANG Xin, ZHANG Jixun, ZHAO Yu, WANG Yuqing, FANG Yixiang
DOI: 10.12170/20230627001
Abstract FullText HTML PDF
Investigation into the towing performance of single-column composite bucket foundations
ZHANG Puyang, WANG Yiting, XIAO Jiandong, GAO Yang
DOI: 10.12170/20230308004
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation of oil spill spread under continuous operating conditions in Jiaxing Port on the north bank of Hangzhou Bay
LI Ran, XU Xuefeng, SONG Zekun, YANG Wankang, YUAN Xingzhi
DOI: 10.12170/20230130002
Abstract FullText HTML PDF
A generalized study on the cumulative impact of bridge clusters on river hydrodynamics
LI Yangfan, LÜ Xinyi, XU Hua, WANG Xiaojun, DU Dejun
DOI: 10.12170/20230526001
Abstract FullText HTML PDF
Deformation prediction of concrete dams using WOA-VMD-XGBoost methodology
CHANG Liuhong, LI Chenyu, ZENG Zibin, YIN Guangjing, ZHAO Pengpeng, XUE Xiong
DOI: 10.12170/20230425002
Abstract FullText HTML
Utilizing dynamic difference coefficient in the evaluation of water resources carrying capacity in the Huaibei plain of Anhui province
LIU Ling, CHEN Hao, ZHOU Rongxing, WANG Ping, JIN Juliang, YUAN Kang, GE Ruimin
DOI: 10.12170/20230519002
Abstract FullText HTML PDF
Enhancing flood control systems and optimizing layout in Guangdong's Beijiang River Basin
QIN Min, LI Zhen, LIU Zhengfeng, CHEN Zhihe, LIU Zhimin, ZHENG Yong
DOI: 10.12170/20230420002
Abstract FullText HTML PDF
Investigation into reservoir flood control operations utilizing Decision Tree C5.0
WANG Junnuo, MA Xiaochao, WANG Hao, LIU Yanli, LI Xinyu, LI Shuxian, DIAO Yanfang
DOI: 10.12170/20230615001
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation scheme and application of regional water resources carrying capacity based on heat transfer subtraction set pair potential
WU Xiaoqin, WU Chengguo, QIN Guanghu, YANG Zhenlong, ZHAO Qiya, JIN Juliang
DOI: 10.12170/20230721002
Abstract FullText HTML PDF
Experimental investigation on the erosion characteristics of landslide dam failure induced by overtopping
CHENG Zelin, XIA Yunfeng, XU Hua, WU Daowen, WEN Yuncheng, LIU Qi
DOI: 10.12170/20230704001
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on the influence of negative pressure on the permeability and deformation characteristics of silt
WAN Jinglin, CHEN Xiuliang, JIANG Chaohua, ZHANG Chaojie, CHEN Shihua
DOI: 10.12170/20230705001
Abstract FullText HTML PDF
Variations in extreme water level responses to rainstorms in the Yinzhou Plain of the Yongjiang River Basin
XU Yu, FU Weijun, ZHAO Yan, WANG Zongzhi
DOI: 10.12170/20230611001
Abstract FullText HTML PDF
Investigation into the characteristics of anti-washout underwater slurry modified by blending polyacrylate and polyacrylamide
DAI Sheng, XU Fei, LI Fei, HAN Xuesong, WEI Hua
DOI: 10.12170/20230727002
Abstract FullText HTML PDF
Shear dilatancy equation of rockfill considering particle breakage energy consumption and its application
CAI Xinhe, CHEN Ziyu, LI Guoying
DOI: 10.12170/20230613002
Abstract FullText HTML PDF
Risk assessment of drought disaster based on evolutionary quadratic subtraction set for fuzzy number stochastic simulation
QIN Guanghu, ZHOU Liangguang, ZHAO Qiya
DOI: 10.12170/20230927004
Abstract FullText HTML PDF
Quantitative model of real-time risk rate for sluice deformation based on Copula function
LU Meining, LUO Xiang, MA Fuheng, LOU Benxing, YU Yangfeng
DOI: 10.12170/20230905001
Abstract FullText HTML
Characteristics of channel erosion and trends in river sand resource in the Anhui section of the Yangtze River
XIAO Chenguang ¹, ZHANG Xiao, LIU Dongfeng, SUN Yuming ¹
DOI: 10.12170/20230925004
Abstract FullText HTML PDF
Research on the permeability coefficient theory of porous media in triangular pipe ball model
HU Junlei, ZHENG Kuncan, YE Hongmeng, LI Zhendong, LIU Ben, QIU Xingxuan, ZHAO Gaoyang
DOI: 10.12170/20230909002
Abstract FullText HTML PDF
Establishment of dual control indices for concrete pouring temperature based on improved POT model
ZHOU Junjie, FAN Shiwen, CUI Weitian, ZHAO Yue, HUANG Yaoying
DOI: 10.12170/20230910001
Abstract FullText HTML PDF
Experimental research on test standards for freshly mixed solidified sludge flowability
WANG Shuo, HUANG Yinghao, WANG Wenchong, WANG Huai, PENG Guangyi
DOI: 10.12170/20230805001
Abstract FullText HTML PDF
Finite element analysis of the influence of support hinges and operating rods on curved sluice gates
FU Xuemin, BAO Wei, LU Yangliang, LIU Yakun
DOI: 10.12170/20230909001
Abstract FullText HTML PDF
Research on the environmental capacity and total control of main pollutants in the Jiaxing waters
LIU Xinglu, GUO Jianghong, ZHANG Yali, LUO Xiaofeng, LU Chuanteng
DOI: 10.12170/20230824002
Abstract FullText HTML PDF
Numerical analysis of vertical bearing capacity of bored screw pile in permafrost region
GUO Chunxiang, ZHANG Weijia, LIU Tao, YANG Xun, HE Fei
DOI: 10.12170/20211210003
Abstract FullText HTML
Laboratory model test of post grouting piles with different grouting methods at pile ends
NIU Haoyu, LI Yongsheng, WANG Xu, ZHOU Yalong, LIU Xiaoyi, LIANG Zhao
DOI: 10.12170/20220310003
Abstract FullText HTML PDF
Research on the scale method based on the maximum dry density of coarse-grained soil
DING Linnan, LI Guoying
DOI: 10.12170/20211007002
Abstract FullText HTML PDF
Numerical method prediction on wind loads of floating photovoltaic power stations
XI Kai, FENG Yukun, CHEN Zuogang, HUANG Guozhen, CHEN Xi, CHEN Changfu
DOI: 10.12170/20221007001
Abstract FullText HTML PDF
Particle flow simulation on compression failure and energy characteristics for marble containing pre-existing fissure
FENG Chenchen, WANG Zhiliang, WANG Haoran, WANG Haochen
DOI: 10.12170/20220112001
Abstract FullText HTML PDF
Spatial and temporal variation characteristics of the drought-flood abrupt alternations over Haihe River Basin
YANG Yanjuan, CHEN Yuehao, CHEN Sining, XIONG Mingming
DOI: 10.12170/20210114001
Abstract FullText HTML PDF
Study on pore water pressure in concrete under water pressure environment
SUN Bao, PENG Gang, WANG Qianfeng, LIANG Hui
DOI: 10.12170/20190322001
Abstract FullText HTML PDF
Column
Effects of climate change on inflow and small hydropower generation in southern China
WANG Yueyang, ZHANG Jianyun, NING Zhongrui, JIA Yufan, GUO Xinyi, ZHANG Rui, BAO Zhenxin
2024(2): 1-9. DOI: 10.12170/20230922002
Abstract FullText HTML PDF
The effects of climate change and human actions on runoff and its seasonal variation
GUO Xinyi, JIA Yufan, FAN Lili, WANG Guoqing
2024(2): 10-19. DOI: 10.12170/20231001001
Abstract FullText HTML PDF
Assessing the impact of climate change on water resources and extreme hydrological events in the Jialing River Basin
LI Wenxin, JIN Junliang, SHU Zhangkang, ZHANG Jianyun, WANG Guoqing, CHEN Yuwei
2024(2): 20-33. DOI: 10.12170/20230611002
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of hydrologic regime change and attribution in the Xinjiang River Basin
DUAN Xiaoning, LI Guofang, LI Guowen, CHEN Jing, DONG Fangfang, WANG Lu
2024(2): 34-43. DOI: 10.12170/20230421001
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of the response characteristics of urban waterlogging to model rainfall patterns taking into account the spatial distribution of rainfall
LIANG Xin, HOU Jingming, CHEN Guangzhao, LI Donglai, PAN Xinxin, LÜ Jiahao, MA Yue, JI Guoqiang
2024(2): 44-54. DOI: 10.12170/20230327001
Abstract FullText HTML PDF
Research on operation modes of pumping stations in the river-reservoir connection project in the Meng-Kai-Ge Area
WU Wei, WANG Gaoxu, WU Yongxiang, ZHANG Xuan, XU Yi, ZHANG Xingnan, SONG Lili
2024(2): 55-61. DOI: 10.12170/20230213002
Abstract FullText HTML PDF
Hydrodynamic properties observed at the confluence of the Huangshui River and the Yellow River
LIU Xiaoyan, WANG Kai, SHEN Xia, WEI Zichun, LI Sheng, YANG Tianxiao
2024(2): 62-71. DOI: 10.12170/20230223005
Abstract FullText HTML PDF
Three-dimensional numerical simulation of the thermal diffusion characteristics of a unidirectional water area's mushroom head type outfall
LI Hongpeng, CHEN Wenhuan, WU Xiufeng, GAO Ang
2024(2): 72-80. DOI: 10.12170/20230714003
Abstract FullText HTML PDF
The ripple algorithm and its application in optimizing the parameters of the Muskingum model
WANG Tinghui, GU Zhenghua, ZHOU Tong, MA Yong, ZHANG Jiayi
2024(2): 81-90. DOI: 10.12170/20221011004
Abstract FullText HTML PDF
Experimental investigation of flocculation settlement in the Yellow River Estuary for viscous sediment considering the impact of turbulence and salinity
CHEN Baiwen, SHI Bing, WANG Junjie, BA Yanbin
2024(2): 91-99. DOI: 10.12170/20230303002
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study of electrical resistivity traits in underwater riprap
LIANG Yue, ZHANG Hongjie, XU Bin, MA Shiqian, XIA Rifeng, DAI Lei
2024(2): 100-107. DOI: 10.12170/20230217002
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of wave characteristics in the Sanmen Bay under various typhoon paths
ZHOU Yang, WANG Feng, CHEN Jiachao, ZHANG Yilin
2024(2): 108-118. DOI: 10.12170/20230131003
Abstract FullText HTML PDF
Empirical investigation on the discharge capacity of an emergency ship lock
LIN Yanping, WANG Wei, TONG Zhongshan, LIU Yuxuan
2024(2): 119-124. DOI: 10.12170/20230720002
Abstract FullText HTML PDF
Forecasting and analysis of deformation in hydraulic structures
HU Jiang, SU Hui
2024(2): 125-134. DOI: 10.12170/20230418001
Abstract FullText HTML PDF
An interpolation method for filling in missing data of arch dam deformation using a spatial panel data model
YU Yangfeng, LOU Benxing, MA Fuheng, YE Wei, LI Xing, LUO Xiang
2024(2): 135-142. DOI: 10.12170/20230417001
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of pipe-soil interaction under lateral loads using random fields of soil strength parameters
GAN Yongbo, LI Yajun, LI Ruijie, QIN Haodong, ZHANG Jie, ZHANG Bin
2024(2): 143-153. DOI: 10.12170/20230212001
Abstract FullText HTML PDF
A comparative study on dam safety evaluation systems for reservoirs and hydropower stations
XU Hong, JIANG Chao
2024(2): 154-163. DOI: 10.12170/20230202001
Abstract FullText HTML PDF
Reviewing research and practice on emergency drill technology for reservoir dam emergencies
HOU Xiaofeng, ZHANG Shichen, WANG Jian
2024(2): 164-172. DOI: 10.12170/20230323002
Abstract FullText HTML PDF

  NewsMore+

   Most ViewedMore+

   Downloads

    Links